Veřejná správa

Integrovaná geoprostorová řešení pomáhají při správě území a infrastruktury i při ochraně hranic

Na geoprostorová řešení od společnosti Intergraph se mohou spolehnout všechny úrovně státní správy. Orgány místní, regionální i státní správy po celém světě používají řešení společnosti Intergraph pro správu infrastruktury, správu územních informací, kartografickou výrobu, pro ochranu hranic i v oblasti infrastruktury pro prostorová data (SDI). Tato řešení pomáhají orgánům místní správy řídit dopravu i vodovodní a kanalizační systémy. Na úrovni států a zemí pokrývají řešení Intergraph řadu oblastí, od shromažďování územních informací po zajišťování státních hranic. K řešení úkolů státní správy používají špičkovou geoprostorovou technologii, která je otevřená, rozšiřitelná a podporuje oborové datové standardy. Jakýkoli orgán státní správy na jakékoli úrovni může pomocí infrastruktury pro prostorová data začít spolupracovat s ostatními složkami státní správy nebo publikovat informace veřejnosti. Spolupráce je stále důležitějším požadavkem ve vztazích mezi poskytovateli služeb pro státní správu, ale také mezi poskytovatelem služeb a občanskou komunitou. Do této oblasti spadají rozličné implementace, jako je kanadská infrastruktura CGDI (Canadian Geospatial Data Infrastructure), americká infrastruktura NSDI (National Spatial Data Infrastructure) a projekty motivované evropskou směrnicí INSPIRE.

  • Ochrana hranic– Zabránit nelegálnímu vstupu osob a zboží do vnitrozemí je náročný úkol. Řešení na ochranu hranic od společnosti Intergraph nabízí úplné informace a přehled o situaci a také možnost reagovat. Řešení slučuje obrovská množství dat z různých bezpečnostních systémů do jednoho společného obrazu operační situace, který slouží k detekci ohrožení hranic. Jako základ našeho řešení na ochranu hranic slouží prověřený dispečerský systém Intergraph, který příslušným složkám umožňuje reagovat na problémy na hranicích a řešit je. Spojení detekční technologie se společným obrazem operační situace a dispečerským systémem dává odpovědným činitelům do rukou nástroje, které potřebují ke kontrole pozemních, námořních i vzdušných hranic.
  • Krizové řízení– Účinné krizové řízení spoléhá na hlubokou integraci krizových plánů všech úrovní státní správy i ostatních účastníků. Aktivity na každé úrovni (jednotlivci, skupiny, společenství) ovlivňují všechny ostatní úrovně. Odpovědnost za státní krizové řízení se běžně přenáší na instituce pro krizové operační řízení, na civilní ochranu či obranu, nebo do běžné struktury tísňových služeb. Řešení pro krizové řízení od společnosti Intergraph podporuje aktivity krizového řízení při přírodních katastrofách a veřejných událostech velkého rozsahu, včetně prevence, plánování zásahu, analýzy, monitorování a návratu do normálu.
  • Správa infrastruktury– Základním požadavkem na státní správu je provoz a údržba vodovodních, kanalizačních a dopravních systémů. Řešení pro správu infrastruktury od společnosti Intergraph poskytuje nástroje pro vybudování a údržbu digitálních modelů infrastruktury sprostorovými daty pro vodovodní a kanalizační systémy, jakož i digitální modely infrastruktury pro systémy městské dopravy. Snaším řešením můžete analyzovat pracovní podmínky stávající infrastruktury a plánovat vylepšení infrastruktury s ohledem na měnící se požadavky.
  • Správa územních informací– Řešení Intergraph pro správu územních informací určená pro místní a regionální orgány státní správy typicky zahrnují mapování parcel, oceňování pozemků, schvalovací řízení, správu pozemků ve vlastnictví obcí a územní plánování. Na celostátní úrovni poskytujeme geoprostorové nástroje pro správu informací o vlastnících pozemků, pro oceňování pozemků, pro zemědělství a pro hospodaření s přírodními zdroji.
  • Mapování a kartografická tvorba– Řešení pro mapování a kartografickou tvorbu od společnosti Intergraph umožňuje shromažďovat, spravovat a vytvářet kartografické produkty. Naše řešení obsahuje geoprostorové nástroje pro shromažďování dat, správu dat a výrobu geoprostorových mapových produktů. Organizace, které se zabývají mapováním, používají mapová data k vytváření a údržbě databáze modelů terénu a databáze kartografických modelů. Pomocí našeho řešení můžete ze svých geoprostorových databází vytvářet digitální i tištěné produkty v různých měřítkách.
  • Veřejné informační služby– Veřejným informačním službám nabízí společnost Intergraph řešení, která umožňují orgánům státní správy, podnikům i občanům přistupovat k informacím ze státní správy, žádat o služby a také informace nakupovat.

Right Hand
 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 2:25:06 PM