header

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”

Ogłoszenie o wyborze oferty do zapytania ofertowego z dn. 29 maja 2014

W dniu 18.06.2014r. dokonano wyboru ofert w postępowaniu na realizację wybranych zadań w ramach projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”.

Treść przedmiotowego zawiadomienia: PDF

„Dotacje na innowacje”

W maju 2014 roku firma Intergraph Polska Sp. z o.o. podpisała Umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu pod nazwą: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych. Projekt realizowany jest we współpracy z Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp z o.o. (WIZIPiSI).

Celem projektu jest komercjalizacja badań naukowych w zakresie wykorzystania metod statystyki przestrzennej i eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining) do analizy informacji przestrzennej pod kątem optymalizacji decyzji biznesowych. Opracowane w ramach projektu narzędzie - GeoMedia Enterprise Intelligence pozwoli na znaczące rozszerzenie analityki biznesowej baz danych (business intelligence) o informacje przestrzenną – lokalizację obiektów, ich wielkość, kształt, sąsiedztwo, zależności przestrzenne w występowaniu poszczególnych zjawisk itp. Tak zdefiniowane narzędzie, bazujące na mającej ogólnoświatowy zasięg platformie narzędziowej GIS – pakiecie GeoMedia, będzie stanowić istotną innowacje technologiczną bazującą na badaniach naukowych realizowanych w wiodących polskich i amerykańskich ośrodkach akademickich.

Część badawcza projektu (dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) obejmuje 11 zadań badawczych, które zostaną zrealizowane przy współpracy jednostki naukowej, specjalizującej się w eksploracyjnej analizie danych przestrzennych, a wyłonionej w wyniku przeprowadzonego zapytania Ofertowego.
Kolejna faza realizacji projektu będzie wiązała się z wdrożeniem przedmiotu badań w swojej działalności gospodarczej firmy, jako nowa grupa produktowa.

Numer WoD POIG.01.04.00-14-104/13

Przydatne linki:
www.europa.eu/index_pl.htm
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.ncbir.pl

Realizacja projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizującej wielokryterialną analizę danych przestrzennych w środowisku narzędziowym desktop oraz Web” w części badawczo-rozwojowej została pomyślnie zakończona w dniu 31 grudnia 2015 roku.
Złożone zostały niezbędne formularze i dokumenty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i po weryfikacji dokumentacji projekt nasz pod względem merytorycznym został pozytywnie zaopiniowany przez Ekspertów, wyznaczonych z ramienia Instytucji Pośredniczącej.

Tym samym projekt przeszedł w fazę wdrożeniową.
W miesiącu czerwcu 2016 roku zakończono kolejną fazę projektu - implementację wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych we własnej działalności gospodarczej naszej firmy.
Tym samym mamy nowy produkt w ofercie firmy Intergraph o nazwie GeoMedia Enterprise Intelligence. PDF

Zakończony projekt opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence umożliwia wsparcie analityczne decyzji biznesowych w szerokim zakresie związanym z informacja przestrzenną. Wielokryterialna analiza statystyczna danych przestrzennych pozwala na bardzo istotne poszerzenie możliwości zarówno istniejących narzędzi GIS, jak i systemów analityki biznesowej. Wytworzone w ramach projektu oprogramowanie bazuje na istniejącej platformie systemów informacji przestrzennych – GeoMedia, która jest wykorzystana jako silnik dostępu do baz danych przestrzennych oraz mechanizm wizualizacji danych.
GeoMedia posiada funkcjonalność umożliwiającą: dostęp do szeregu typów baz danych przestrzennych, wizualizację danych z uwzględnieniem takich metod kartograficznych jak tworzenie prostych map tematycznych, jak również symboliki opartej na złożonych zależnościach między wartościami atrybutów, prowadzenie podstawowych rodzajów przetwarzania danych (np. naprawa topologii, transformacja przestrzenna), wykonywanie podstawowych analiz przestrzennych (znajdowanie obiektów znajdujących się w określonych relacjach przestrzennych), wykonywanie kompozycji mapowych przygotowanych do wydruku, publikacja danych.
Oprogramowanie GeoMedia Enterprise Intelligence, wykorzystujące platformę GeoMedia umożliwia wsparcie analityczne decyzji biznesowych w szerokim zakresie związanym z informacja przestrzenną. Wielokryterialna analiza statystyczna danych przestrzennych pozwala na bardzo istotne poszerzenie możliwości zarówno istniejących narzędzi GIS, jak i systemów analityki biznesowej. GeoMedia Enterprise Intelligence umożliwia, poprzez wykorzystanie mechanizmów eksploracyjnej analizy danych, między innymi:

  • wyznaczenie lokalnej korelacji pomiędzy danymi wyrażonymi w różnych skalach pomiarowych (ilościowych, rangowych i jakościowych),
  • interaktywną budowę wieloczynnikowego modelu regresji i ocenę rozkładu przestrzennego reszt z regresji (określających stopień objaśnienia zjawiska przez model matematyczny),
  • wykorzystując metodę szeregu czasowego, wyznaczenie trendu i sezonowości określonego zjawiska przestrzennego,
  • realizację w sposób dynamiczny agregacji przestrzennej,
  • redukcję wymiarowości problemu poprzez wykorzystanie zbiorów przybliżonych i tzw. reduktów,
  • tworzenie i wykorzystanie ontologii formalnej.

     Szczegóły i informacje handlowe dostępne są:
Intergraph Polska Sp. z o.o., Dział Hexagon Safety & Infrastructure
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa,
tel: 22 485 88 00, fax 22 495 88 01,
email: sgi-Projekt_GEI-pl@intergraph.com

 
© Copyright 2012 Intergraph Corporation - Printed from www.intergraph.com on 8/23/2017 4:24:04 PM